พล.อ.ประวิตร นำทีม 3 รัฐมนตรี 3 กระทรวง ประชุมเดินหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียม หวังวางรากฐานในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง

สล็อตออนไลน์

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อศรษฐกิจและสังคม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดย พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ พร้อมกระตุ้นการสร้างบรรยากาศการลงทุนจากผู้ประกอบการต่างชาติ และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ในระดับรัฐ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติ ให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์ จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ขึ้น

jumboslot

พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งผลักดันนโยบายด้านกิจการอวกาศภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารกิจการอวกาศ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การประชุมในครั้งนี้ ยังมีประเด็นการจัดทำนโยบายด้านกิจการอวกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยย้ำให้ กระทรวงดิจิทัลฯ และหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการทำงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายที่ได้กำหนดในนโยบายรัฐบาล นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุ่งหวังให้มีการพัฒนากิจการอวกาศ และเกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง รวมทั้งเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไป

เครดิตฟรี

นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานพร้อมทั้งผลักดันนโยบายด้านกิจการอวกาศภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการอวกาศ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นการจัดทำนโยบายด้านกิจการอวกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว ซึ่งได้เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ในระดับรัฐ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์ พ.ศ… ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอ เพื่อกระตุ้นการสร้างบรรยากาศการลงทุนจากผู้ประกอบการต่างชาติ และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
นอกจากนั้น ยังมีการเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ… เพื่อให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2550 และวันที่ 1 พ.ค.2561 ซึ่งจะก่อให้เกิดนโยบายและแผนการบริหารจัดการด้านกิจการอวกาศของประเทศเป็นเอกภาพ เพื่อให้มีกฎหมายและหน่วยงานรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม จะช่วยยกระดับกฎหมาย เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการอวกาศที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันจะผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจอวกาศ และทำให้ประเทศไทยมีกลไกสอดคล้องกับพันธกรณีของไทย ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศด้านอวกาศ รวมถึงมีกลไกการขับเคลื่อนนโยบายอวกาศของประเทศใน 2 ระดับ คือ คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ และสำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาติ

สล็อต